RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Dermie Pharm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 4; 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000629927, NIP: 7272759145, REGON: 100866860, reprezentowana przez: komplementariusza Dermie Pharm spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 4; 91-342 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000628376, NIP: 7272802941, REGON: REGON: 364951584, kapitał zakładowy: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100); adres poczty elektronicznej: sklep@time4herbs.pl.pl, numer telefonu kontaktowego: 577 277 070 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest, co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia, co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora. Przykładowo, jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na podstawach, oraz w okresach wskazanych poniżej:

 • Wykonanie Umowy Sprzedaży,
 • Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej,
 • Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • Marketing bezpośredni,
 • Marketing,
 • Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
 • Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania,
 • Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym.

Jak chronimy Twoje dane?

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jak możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient może cofnąć zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@dermiepharm.pl.

Jak możesz skontaktować się z nami w sprawie Twoich danych osobowych?

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: Łukasz Milczarek, rodo@dermiepharm.pl.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 • przewoźnicy, spedytorzy i brokerzy kurierscy,
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
 • podmioty kredytujące i leasingodawcy,
 • dostawcy systemu ankiet opiniujących,
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych,
 • Facebook Ireland Ltd.

Pełna wersja polityki sklepu Time4herbs.pl znajduje się pod niniejszym linkiem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl